Privacyverklaring

In ons privacybeleid kunt u alle bepalingen vinden omtrent de verzameling, verwerking en opslag van persoonsgegevens zoals deze bekend zijn bij Betan Clinics bij het maken van een afspraak in de kliniek of het bezoeken van onze website. Het privacybeleid is opgesteld op basis van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). 

Persoonlijke gegevens

Bij Betan Clinics worden gegevens vastgelegd om goede zorg te kunnen leveren. Als een klant een afspraak bij Betan Clinics maakt worden diverse gegeven in het elektronische patiëntendossier vastgelegd: – Contactgegevens (voor- en achternaam, geboortedatum, BSN-nummer, woonadres, telefoonnummers, emailadres) – Foto’s (gezicht of een ander te behandelen gebied) – evt gegevens van uw huisarts en apotheek – Medisch dossier (o.a. uw wensen en verwachtingen, verslaglegging van het consult en eventuele behandeling, correspondentie met andere zorgverleners, voorgeschiedenis, allergieën, intoxicaties, medicatiegebruik, medische vragen) – Financiële gegevens bij een behandeling ( betaalde bedrag, offerte, factuur, betaalbewijs). Voor en na het consult, de behandeling en nazorg ontvangt u diverse vragenlijsten. Dit betreffen medische vragenlijsten, toestemmingsvragenlijsten of feedbackvragenlijsten. Deze vragenlijsten hebben als doel om de gezondheidstoestand te beoordelen, toestemming te verkrijgen voor een dienst of product, de zorg te verbeteren of wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Persoonsgegevens uit deze vragenlijst worden alleen gebruikt voor externe doeleinden (zoals wetenschappelijk onderzoek) na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en worden te allen tijde geanonimiseerd. Eenieder kan deze schriftelijke toestemming op ieder gewenst moment weer intrekken.

Verwerking persoonsgegevens

Betan Clinics verwerkt de persoonsgegevens als deze aan ons verstrekt worden of als er gebruik wordt gemaakt van onze diensten of producten. De persoonsgegevens die Betan Clinics verwerkt: – Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer(s), emailadres, gegevens over uw activiteiten op onze website, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door gebruik te maken van onze diensten of onze online afspraakmodule, anderszins door schriftelijke of mondelinge correspondentie. – Type webbrowser en gebruikte device – Bezoekersgegevens over verschillende websites, bijvoorbeeld omdat Betan Clinics gebruik maakt van advertenties op diverse platformen.

Persoonsgegevens minderjarigen

Om gebruik te maken van onze producten en/of diensten dient de bezoeker meerderjarig te zijn. Betan Clinics heeft niet als doel om persoonsgegevens van jongeren onder de 16 jaar te verzamelen. Dit is alleen mogelijk met toestemming van een ouder of voogd. Het is echter onmogelijk voor Betan Clinics om te controleren of een websitebezoeker jonger of ouder dan 16 jaar is. Daarom is het advies om ouderlijk toezicht te handhaven bij de webactiviteiten van minderjarigen, om zodoende te voorkómen dat persoonsgegevens van minderjarigen verzameld worden. Heeft u het gevoel dat er toch persoonlijke gegevens van een minderjarige verzameld zijn door Betan Clinics zonder toestemming vooraf, laat het Betan Clinics dan weten door te mailen naar info@betanclinics.nl of te bellen (050 211 3 876). Wij zullen de persoonsgegevens zorgvuldig verwijderen.

Doeleinden van verwerkte persoonsgegevens

Betan Clinics heeft een aantal doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens, namelijk: – Telefonisch of mailcontact met u te realiseren voor een optimale dienstverlening – Adequate berichtgeving over mogelijke wijzigingen van de diensten en/of producten van Betan Clinics – Het verzenden van een nieuwsbrief en/of gedrukte reclamefolder – Analyse van uw bezoekersgedrag op onze website ter verbetering van de functionaliteit van de website en afstemming van onze producten en/of diensten op uw voorkeuren.

Cookiebeleid

Betan Clinics maakt gebruik van cookies om onze producten en/of diensten beter op uw voorkeuren af te stemmen en om uw bezoek van onze website te verbeteren. Cookies zijn korte tekstbestanden die na uw eerste bezoek op onze website worden opgeslagen op het device dat u gebruikt (computer, tablet of smartphone). De cookies hebben slechts functionele doeleinden, zoals het goed laten functioneren van de website en het onthouden van voorkeursinstellingen. Betan Clinics maakt ook gebruik van cookies die gegevens analyseren over uw zoekgedrag online, zodat Betan Clinics relevante advertenties en content kan aanbieden. Indien u onze website voor het eerst bezoekt hebben wij u reeds geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen van deze cookies op uw device. Wenst u dit niet? Meldt u zich dan af voor cookies door deze instellingen in de webbrowser aan te passen. Ook kan alle reeds opgeslagen informatie in de webbrowser verwijderd worden onder ‘instellingen’.

Gegevens klachtenprocedure

Indien u een klacht heeft, kunt u deze klacht kenbaar maken door te mailen naar info@betanclinics.nl of te bellen naar 050 211 3 876. Ga naar de Algemene Voorwaarden oom meer te lezen over de klachtenprocedure. De gegevens die u verstrekt in de klachtenprocedure worden apart van uw medisch dossier bewaard.

Inzage persoonsgegevens door betrokkenen

De persoongegevens die u vrijgeeft aan Betan Clinics zijn in te zien voor zorgverleners van Betan Clinics die betrokken zijn bij de zorgverlening aan u. Indien er buiten kantoortijden een medisch noodgeval of calamiteit is, kan de dienstdoende zorgverlener ook toegang tot uw gegevens verkrijgen. Voor elke behandeling die u bij Betan Clinics ondergaat dient u vooraf schriftelijke toestemming te geven aan de hand van een behandelovereenkomst. Door ondertekening van de overeenkomst geeft u toestemming om de behandeling uit te voeren. Ondertekent u de overeenkomst niet, dan zal er geen behandeling plaatsvinden.

Persoonsgegevens naar externe partijen

Het kan vóórkomen dat bepaalde persoonsgegevens naar externe partijen gerapporteerd worden om goede zorg te kunnen leveren. Voorbeelden van externe partijen zijn: – DBIR (Dutch Breast Implant Registry): deze instantie registreert geplaatste borstprotheses in beveiligde systemen om te allen tijde gegevens van de prothese te kunnen achterhalen en om wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Geregistreerde gegeven zijn onder andere het BSN-nummer (versleuteld), productgegevens van de prothese en operatiegegevens.
– LIR (Landelijke Implantaten Registratie): deze instantie registreert borstprotheses in een landelijke database die eigendom is van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd.- Het kan vóórkomen dat overheidsinstanties inzage vereisen in uw medische gegevens als de wet dit toelaat. Denk hierbij aan de Nederlandse Zorg Autoriteit, Inspectie voor Gezondheid en Jeugd en politie en justitie.

Inzage persoonsgegevens bij interne kwaliteitscontroles

Periodiek vinden er interne kwaliteitscontroles plaatsen om goede, verantwoorde zorg te kunnen waarborgen. Dit betekent dat het kan voorkomen dat uw dossier wordt gecontroleerd. Het dossier dient compleet en volledig te zijn. Tijdens de kwaliteitscontrole hebben de interne auditoren toegang tot elk dossier om deze steekproefsgewijs te kunnen controleren. De rapportage die volgt uit de kwaliteitscontrole bevat alleen geanonimiseerde resultaten. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt. Vragenlijsten van Betan Clinics die u invult zijn door de behandelend arts in te zien. Regelmatig vindt er artsenoverleg plaats en kunnen medische gegevens (geanonimiseerd) besproken worden om de zorg te verbeteren. Het kan vóórkomen dat u een vragenlijst invult ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Alvorens u de vragenlijst invult vragen wij om een schriftelijke toestemming voor het gebruik van uw (anonieme) gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Data uit dergelijke vragenlijsten en het medisch dossier worden verwerkt door onderzoekers van Betan Clinics. Gegevens die gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek en presentaties cq. publicaties worden te allen tijde geanonimiseerd zodat ze niet herleidbaar zijn naar personen.

Overige gegevens

De artsen van Betan Clinics doen er alles aan om elke behandeling zo kwalitatief goed en veilig mogelijk te laten verlopen. In uitzonderlijke gevallen kan er toch iets misgaan. In dat geval kan het noodzakelijk zijn dat u overgeplaatst moet worden naar een dichtbijgelegen ziekenhuis. De artsen van het ziekenhuis dienen hierbij uw medisch dossier van Betan Clinics in te zien dat overgedragen wordt aan het ziekenhuis. Indien er aanzienlijke medische spoed is, kan het vóórkomen dat de arts van Betan Clinics geen specifieke toestemming vraagt voor de verwijzing naar het ziekenhuis. Betan Clinics is verplicht om een medische calamiteit te melden bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd. Gaat het om een calamiteit waar u bij betrokken bent, dan stellen wij u op de hoogte van de melding. Melding maken van de calamiteit betekent dat persoonsgegevens van u als betrokkene doorgegeven worden aan de instantie. Dit betreft: voor- en achternaam, geboortedatum, telefoonnummer en adres. Indien u buiten kantoortijden het spoednummer van Betan Clinics belt, krijgt u een verpleegkundige of dienstdoende arts van Betan Clinics te spreken. Deze persoon registreert uw naam, geboortedatum, telefoonnummer en een omschrijving van uw spoedvraag. De gegevens kunnen verzonden worden naar een dienstdoende arts om adequate zorg te leveren. Als u het spoednummer belt, wordt er niet expliciet gevraagd om toestemming voor het verzenden van gegevens naar de dienstdoende arts. Indien u een klacht indient bij Betan Clinics heeft een van de zorgverleners inzage in uw persoonsgegevens. Een klacht kan ingediend worden bij Betan Clinics of en externe instantie (bijvoorbeeld Geschillencommissie Zorg, het tuchtcollege, Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd). Indien er bij de klacht hulp ingeschakeld dient te worden van een derde persoon, zullen de persoonsgegevens zorgvuldig en zoveel als mogelijk geanonimiseerd verstrekt worden.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Betan Clinics bewaart persoonsgegevens minimaal conform de wettelijke bezwaar en vernietigingstermijnen. Betan Clinics bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen aan de hand van de persoonsgegevens te verwezenlijken. De bewaartermijnen van persoonsgegevens bij Betan Clinics zijn als volgt:Persoonsgegevens bij een consult en behandeling: 15 jaar of langer (afhankelijk van de duur van de behandelhistorie)Financiële gegevens: 7 jaar of langer
Marketing- en promotiedoeleinden: maximaal 15 jaar

Beveiliging van persoonsgegevens

Betan Clinics doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beveiligen. Waarborging van uw privacy is een hoge prioriteit. Intern wordt er op toegezien dat Betan Clinics de wet- en regelgeving omtrent beveiliging van de persoonsgegevens naleeft. In uitzonderlijke gevallen kan het vóórkomen dat er toch iets mis gaat in deze beveiliging. In dat geval heeft Betan Clinics een meldplicht. In dit geval zijn wij verplicht om u te informeren over de gegevens die openbaar zijn geworden bij een datalek. Wij geven u advies hoe daar het beste mee om te gaan. De exact procedure van een datalek is te lezen op de website van Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken Bent u op de hoogte of heeft u een vermoeden van een datalek, dan kunt u direct contact met ons opnemen door te mailen (info@betanclinics.nl) of te bellen (050 211 3 876).

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ziet toe op een veilig gebruik, verwerking en opslag van persoonsgegevens. In deze wet zijn ook de rechten voor de patiënt of klant opgenomen aangaande het medisch dossier. Dit zijn bijvoorbeeld:
A. Het recht op kopie van het medisch dossier
B. Het recht op inzage en aanpassing van het medisch dossier
C. Het recht op vernietiging van het medisch dossier
A. Recht op kopie van het medisch dossier
Bij Betan Clinics kunt u een aanvraag indienen om een kopie van uw medisch dossier te ontvangen. Een aanvraag dient u in per email (info@betanclinics.nl). Wij zullen vervolgens contact met u opnemen ter verificatie van uw email. Uw medisch dossier wordt hierna binnen enkele werkdagen aangetekend per post of mail naar u verstuurd.
B1. Het recht op inzage van het medisch dossier
Het staat u te allen tijde vrij om uw medisch dossier in te zien. U kunt hiervoor een afspraak maken bij Betan Clinics om samen met een medewerker uw dossier in te zien.
B2. Het recht op aanpassing van het medisch dossier
Indien u wenst om uw medisch dossier aan te passen, hetzij door middel van een aanvulling of correctie, dan kunt u dit bespreken met uw behandelend arts. De behandelend arts zal beoordelen of de aanpassing gegrond is en overgenomen kan worden. Deze beoordeling is noodzakelijk om een veilige behandeling te kunnen waarborgen.
C. Het recht op vernietiging van het medisch dossier
Binnen de kaders van de wet is het toegestaan om een medisch dossier te vernietigen. Indien u wenst dat het medisch dossier wordt vernietigd, dan stuurt u ons een email (info@betanclinics.nl). Wij zullen vervolgens contact met u opnemen ter verificatie van uw email. Betan Clinics geeft binnen 3 maanden gehoor aan uw verzoek, tenzij het wettelijk bepaald is dat de gegevens bewaard moeten blijven. Denk hierbij aan het belang van iemand anders of het noodzakelijk zijn de gegevens voor het leveren van adequate zorg. Indien uw verzoek door Betan Clinics wordt afgewezen, zal Betan Clinics u dit schriftelijk kenbaar maken met de reden van de afwijzing. Indien het medisch dossier vernietigd mag worden, dan zult u bericht ontvangen van de vernietiging. Betan Clinics zal te allen tijde een kopie van het dossier aangetekend per post of email naar u sturen, zodat u altijd over de gegevens beschikt bij onvoorziene omstandigheden. Indien slechts een gedeelte van het medisch dossier op uw verzoek verwijderd dient te worden, dan wordt in uw medisch dossier een vermelding toegevoegd dat een gedeelte op uw verzoek verwijderd is.

Aanvullende vragen

Indien u nog vragen heeft over de gehanteerde privacy en veiligheidsbeleid van Betan Clinics aangaande uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Tevens vernemen wij het graag als u vermoedt dat er een datalek of zwakte in ons privacybeleid van toepassing is. Dit mag ook anoniem. Betreft het gevoelige informatie, dan willen wij u vragen om uw email versleuteld aan Betan Clinics te sturen. Telefoonnummer: 050 211 3 876 Email: info@betanclinics.nl U heeft tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder op persoonsgegevens: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is mogelijk via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Verwerkers

Voor de verwerking van de gegevens wordt gebruikt gemaakt van de volgende partijen:

  • Clinicminds (medische dossiers)
  • Google Analytics (website, cookies)
  • Telefonische assistentie
  • Mailchimp (email)
  • Whatsapp (berichten)

Met deze partijen is een verwerkingsovereenkomst conform AVG eisen afgesloten.

Veiligheidsaspecten

Voor de veilige elektronische verwerking van gegevens worden door de verwerkers versleutelde backups gemaakt. De omgevingen worden allen benaderd over https, zodat het verkeer over internet versleuteld is. Er wordt gebruik gemaakt van een userid en een wachtwoord. Indien er wordt gebruik gemaakt van email met betrekking tot medische gegevens wordt dit te alle tijde verstuurd middels encryptie/TLS (transport layer security).

De voordelen van Betan Clinics

Dr. Volkan Tanaydin, MD, PhD, PharmD

Big nummer: 59910764601

Lid van beroepsverenigingen

Bekend van